เกี่ยวกับโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์  (Vision)  โรงพยาบาลเกาะลันตา

“โรงพยาบาลของชุมชนที่ได้มาตรฐาน รองรับการท่องเที่ยว”

 นิยาม

โรงพยาบาลของชุมชน   หมายถึง  ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงพยาบาลและจัดการสุขภาพของตนเอง.

ได้มาตรฐาน                หมายถึง  รพ.ผ่านมาตรฐาน HA/ITA/TIM/NCD plus/สบส.

รองรับการท่องเที่ยว        หมายถึง  ความพร้อมของระบบบริการในการรองรับนักท่องเที่ยว 

พันธกิจ (Mission)

1. ให้บริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพและตอบสนองการสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว

2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการและธรรมมาภิบาล

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่

ค่านิยม (Core  value)

M = Mastery

ตรงเวลา

O = Originality

พัฒนาอย่างต่อเนื่องนวัตกรรม/R2R/CQI

P =  2P Safety

 

People Centered,Purpose   

มีจุดมุ่งหมาย,เป้าประสงค์ในการทำงานทุกวัน

H = Humility

มีสัมพันธภาพที่ดี

เป้าประสงค์(Goal)

          1. ประชาชนมีสุขภาพดี จัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย

          2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าถึงระบบบริการที่มีคุณภาพ

          3. บุคลากรของหน่วยงานมีคุณภาพ มีความสุขในการทำงาน

          4. มีระบบบริหารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร

          5. หน่วยงานทุกระดับในองค์กรผ่านมาตรฐานที่กำหนด

          6. องค์กรมีการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์

1. การบริการสุขภาพแก่ประชาชนด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่าย อย่างต่อเนื่อง

 

2. พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด เพื่อให้บริการเป็นเลิศและรองรับการท่องเที่ยว

 

3. บริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและมีความสุขในการทำงาน

 

4. พัฒนาระบบการบริหารด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพและยึดหลักธรรมมาภิบาล

ตั้งชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์ 1

ยุทธศาสตร์ 2

ยุทธศาสตร์ 3

ยุทธศาสตร์ 4