ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔