ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัดกระบี่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔