ความเสี่ยง (Risk)

IPD

ER

LR

PCU

X-ray

LAB

เภสัชกรรม

ทันตกรรม

แพทย์แผนไทย

กายภาพ

จ่ายกลาง

องค์กรแพทย์

องค์กรพยาบาล