EB 19หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

[pdf-embedder url=”http://61.19.151.222/lanta/wp-content/uploads/2020/09/EB-19.1.pdf” title=”EB 19.1″]

 

[pdf-embedder url=”http://61.19.151.222/lanta/wp-content/uploads/2020/09/EB-19.2.pdf” title=”EB-19.2″]

EB-19.2.pdf

 

[pdf-embedder url=”http://61.19.151.222/lanta/wp-content/uploads/2020/09/EB-19.3.pdf” title=”EB 19.3″]

 

[pdf-embedder url=”http://61.19.151.222/lanta/wp-content/uploads/2020/09/EB-19.4.pdf” title=”EB 19.4″]

 

[pdf-embedder url=”http://61.19.151.222/lanta/wp-content/uploads/2020/09/19.5.pdf”]