ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต

23-05-2562 รับประเมินตำบลจัการคุณภาพชีวิต ตำบลเกาะลันตาใหญ่

โดย ทีมคณะกรรมการพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ต าบลเกาะลันตาใหญ่

ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะลันตา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโตบ และภาคีเครือข่าย

รายละเอียด เอกสาร และรูปภาพบรรยากาศภายในกิจกรรมดังนี้

คลิ๊กเพื่อเปิดรายละเอียด

การประเมินตำบลจัดการคุณภาพชีวิต

คณะกรรมการประเมินตำบลจัดการคุณภาพชีวิต