“ โรงพยาบาลของชุมชนที่ได้มาตรฐาน รองรับการท่องเที่ยว ”

กิจกรรม โรงพยาบาลเกาะลันตากิจกรรมทั้งหมด

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

รายการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม

ป้ายประกาศ


126106

ผู้ป่วยนอก

8.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้ป่วยใน

24 ชั่วโมง

ผู้ป่วยฉุกเฉิน

24 ชั่วโมง

ยา

8.30 น. ถึง 16.30 น.

ทันตกรรม

8.30 น. ถึง 16.30 น.